RÕNGU LA PIHLAKOBAR

Pakkumuste esitamise ettepanek

Rõngu lasteaed Pihlakobar palub esitama pakkumust hankele „Rõngu lasteaia väliala ehitustööd“

Üldosa

Hankija

Rõngu lasteaed Pihlakobar

Hanke nimetus

Rõngu lasteaia väliala ehitustööd vastavalt projektile

Hanke liik

Hange alla lihthanke piirmäära

Pakkumuse esitamise tähtaeg

Pakkumuste esitamise tähtpäev on 20.12.2019 kell 10.00

Lepingu täitmise tähtaeg

Hiljemalt 31. august 2020

Hanke eest vastutav isik

Marge Jaasi-Tamm

 

1.1         Hanke alusdokumendid (edaspidi alusdokumendi, koos hanketeatega nimetatud alusdokumentide) on pakkumuse esitamise ettepanek koos lisadega (sealhulgas tehniline kirjeldus „Õueala ehitusprojekt“.

1.2         Hanget ei ole jagatud osadeks. Hanke tehnilise kirjeldusega palume tutvuda hanke alusdokumentide Lisast  (Tehniline kirjeldus).

2           Hankija käsitleb alusdokumentidena ka kõiki hankemenetluse käigus esitatud selgitusi ja täpsustusi.

 

3           Pakkujate kvalifitseerimine

3.1         Pakkujal peab olema kogemus teede ja platside ehitamise osas. Kogemuseks loetakse vähemalt 2 sarnase objekti, iga maksumusega vähemalt 30000 eurot, ehitamise kogemust viimase kolme aasta jooksul. Pakkuja esitab tööde loetelu vormil 1.

3.2         Pakkuja   käsutuses   peavad   Töövötulepingu   täitmise tagamiseks   olema   vajalik   tehnika, et teostada häireteta hanke objektiks olevaid töid. Vastava kinnituse esitab vormil 1.

4           Nõuded pakkumusele

4.1         Pakkumuses peab  olema:

4.1.1        kinnitus kõigi alusdokumentides esitatud tingimustega nõustumise kohta Vormil 1;

4.1.2       pakkumuse maksumus (hankelepingu kogumaksumus) eurodes vastavalt Vormile 2.

4.2         Pakkumus ja hankeobjektiks olevate tööde teostamine peavad vastama alusdokumendi Tehnilistes tingimustes esitatud tingimustele.

4.3         Pakkumus peab olema jõus minimaalselt 30 päeva.

 

5           Pakkumuse koostamine ja esitamine

5.1         Pakkuja peab oma pakkumuse tegemisel arvesse võtma, et tööde mahtu tuleb arvestada ka need tööd, teenused, tegevused ja toimingud, mida ei ole alusdokumentides kirjeldatud, kuid mis on lepingu eesmärki arvestades tavapäraselt vajalikud nõuetekohase tulemuse saavutamiseks.

5.2         Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.

5.3         Pakkumus peab olema koostatud eesti keeles.

5.4         Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 20.12.2019. aastal kell 10.00 elektrooniliselt meiliaadressile direktor@rongulasteaed.edu.ee ja olema digitaalselt allkirjastatud allkirjaõigusliku isiku poolt

 

6           Pakkumuste vastavaks tunnistamine või tagasilükkamine

6.1         Hankija lükkab tagasi pakkumuse, kui pakkumus ei vasta alusdokumentides esitatud tingimustele. Hankija võib tunnistada pakkumuse vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldeid nimetatud tingimustest.

6.2         Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata järgmistel juhtudel:

6.2.1       kõigi pakkumuste või vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad lepingu eeldatavat maksumust;

6.2.2       on aset leidnud sündmus, mida saab pidada vääramatuks jõuks. Vääramatu jõud on asjaolu, mida hankija ei saa mõjutada ja mille puhul ei saa mõistlikkuse põhimõttest lähtuvalt hankijalt eeldada, et ta hankemenetluse ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

 

7           Pakkumuse edukaks tunnistamine

7.1          Hankija tunnistab edukaks madalaima kogumaksumusega käibemaksuta pakkumuse.

7.2         Kui madalaima hinnaga pakkumusi on rohkem kui üks eelistatakse suuremat töökogemust omavat Pakkujat.

 

8           Selgituste saamise kord

8.1         Pakkuja saab alusdokumentide sisu kohta selgitusi pöördudes hankija poole mob. 56643773.

8.2         Hankija võib nõuda pakkujalt asjakohast selgitusi pakkumuse kohta. Pakkuja peab vastama hankija poolt esitatud tähtajaks.

 

9           Läbirääkimiste pidamine

9.1         Hankija peab vajadusel läbirääkimisi vastavaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga hanke eseme üle. Kui hankelepingu eseme üle läbirääkimistega seoses võib muutuda ka pakkumuse maksumus, on läbirääkimiste objektiks ka pakkumuse maksumus.

9.2         Läbirääkimisi peetakse iga pakkujaga eraldi e-kirja teel.

9.3         Juhul kui hankija on pidanud läbirääkimisi, antakse pärast läbirääkimiste lõppemist kõigile läbirääkimistel osalenud pakkujatele võimalus esitada uus pakkumus.

10       Lisad

 

Tehniline kirjeldus koos lisadega (8 lisa)

Vorm 1

Vorm 2