RÕNGU LA PIHLAKOBAR

TÖÖVÕTULEPING

Rõngu lasteaed Pihlakobar (registrikoodiga 75007706), aadress Nooruse tn 5, Rõngu, Elva vald, Tartumaa 61001,  mida esindab direktor Marge Jaasi-Tamm ja ……………  , mida esindab juhatuse liige (esimees) …………….. (edaspidi töövõtja), registrikood       …….. , aadress ………………………………

edaspidi nimetatud ka eraldi pool või koos pooled, sõlmisid töövõtulepingu (edaspidi nimetatud leping) alljärgnevas: 

1. Lepingu objekt

1.1. Lepingu objektiks on Rõngu Lasteaed Pihlakobar väliala ehitustööd vastavalt käesolevale lepingule, hanketingimustele ja pakkumusele.

1.2. Tööde üleandmise tähtpäev on hiljemalt 31.08.2020. 

2. Lepingu dokumendid

2.1. Lepingul on selle sõlmimise hetkel järgmised lisad:

2.1.1.hanke ,,Rõngu lasteaia väliala ehitustööd“ alusdokumendid

2.2.2. hankemenetluse käigus esitatud küsimused ja vastused;

2.2.3. töövõtja esitatud pakkumus;

2.2. Kõik lepingu dokumendid täiendavad üksteist. Töövõtja on seotud kõigis dokumentides mainitud kohustustega. 

3. Töövõtja kohustused ja õigused

3.1. Töövõtja kohustub:

3.1.1. alustama objektil töödega 7 päeva jooksul hiljemalt lepingu sõlmimisest;

3.1.2. esitama hankijale tööde tegemise graafiku hiljemalt 3 päeva jooksul

tagama p 1 nimetatud töö teostamise vastavalt kehtivatele seadustele ja õigusaktidele);

3.1.2.   teostama töid vastavalt tehnilises kirjelduses esitatud nõuetele;

3.1.3.   hankima kõik tööde teostamiseks vajalikud töövahendid ja materjalid või korraldama nende hankimise täies ulatuses oma vahendite arvel;

3.1.4. kasutama ja paigaldama tööde tegemisel uusi materjale ja asju;

3.1.5.   informeerima tellijat tööde teostamise tähtaja kinnipidamise võimatusest viivitamata arvates tähtajast kinnipidamise võimatuse alusest teada saamisest, esitades vastavasisulises teates nii tähtaja pikenemise põhjuse kui ettepaneku tellijale kooskõlastada uus tähtaeg tööd teostamiseks;

3.1.6.   koristama tööst tekkinud jäätmed ning kõrvaldama need nõuetekohaselt;

3.1.7.  vastutama tööohutusnõuete ja –eeskirjade täitmise eest objektidel;

3.1.8. arvestama töötava lasteaia päevakavast tulenevaid erinõudeid.

3.2. Töövõtjal on õigus:

3.2.1.  saada töö eest tasu vastavalt lepingule. 

4. Tellija kohustused ja õigused

4.1. Tellija kohustub:

4.1.1. tasuma õigeaegselt ja nõuetekohaselt teostatud tööde eest lepingus ette nähtud mahus ja korras;

4.1.2. võtma vastu lepingukohaselt teostatud töö vastavalt lepingus sätestatule;

4.1.3. tagama kõikide töö käigus tekkivate probleemide ja lahendamata küsimuste, mis sõltuvad tellijast, lahendamise mõistliku aja jooksul;

4.1.4. teatama töövõtjale kirjalikult tellija kohustuste täitmist takistavast asjaolust ja selle mõjust kohustuse täitmisele, samuti asjaolude ilmnemisest, mis takistavad tööde alustamist, teostamist või lõpetamist viivitamata pärast seda kui tellija vastavatest asjaoludest teada sai;

4.1.5. teatama tööde lepingutingimustele mittevastavuse avastamisest töövõtjale koheselt esimesel võimalusel.

4.4. Tellijal on õigus:

4.1.1. nõuda töövõtjalt töö teostamist vastavalt lepingus ja lepingu dokumentides sätestatud nõuetele;

4.1.2. igal ajahetkel kontrollida töövõtja poolset töö teostamise käiku;

4.1.3. nõuda puuduste tasuta likvideerimist mõistliku tähtaja jooksul;

4.1.4. keelduda töö vastuvõtmisest juhul, kui töö ei ole teostatud vastavalt lepingu tingimustele või/ja juhul, kui töö on esitatud puudustega. 

5. Lepingu maksumus. Maksetingimused

5.1. Töö eest tasumine toimub peale töö vastuvõtu akti kahepoolset allkirjastamist.

5.2. Tellija on kohustatud andma kirjalikult oma aktsepti või esitama pretensiooni. Kui tellija 5 (viie) tööpäeva jooksul ei ole oma aktsepti või pretensiooni esitanud, loetakse akteeritud tööd aktsepteerituks.

5.3. Tellija poolt aktsepteeritud akti alusel koostab töövõtja arve, mille esitab koos aktiga e-arvena läbi arvekeskuse aadressile arve@elva.ee.

5.4.  Arve kuulub tasumisele 14 päeva jooksul arve saamise päevast arvates.

5.5. Tellijal on õigus tasaarvestada töövõtjale kuuluvatelt summadelt töövõtjale tehtud leppetrahvid.

5.6. Kui tellija hilineb teenuse eest tasumisega, on töövõtjal õigus nõuda viivist 0,2% mittetähtaegselt summalt iga viivitatud päeva eest. 

6. Poolte vastutus

6.1. Pooled vastutavad lepingust tulenevate kohustuste mittekohase täitmisega või täitmata jätmisest teisele poolele või kolmandale isikule põhjustatud otsese varalise kahju eest ja on kohustatud kahjud hüvitama kogu ulatuses. Kahjunõuded kolmandatelt isikutelt seoses töövõtja tegevuse või tegevusetusega korvab töövõtja.

6.2. Töövõtja kannab tellija ees täielikku vastutust teenuse osutamise kvaliteedi ning tähtaegse täitmise eest.

6.3. Töövõtja kohustub viima mittenõuetekohaselt teostatud töö omal kulul tellija poolt määratud tähtajaks kehtivate nõuetega vastavusse. Nimetatud kohustuse täitmata jätmise korral on tellijal õigus tellida vastavate tööde teostamine töövõtja kulul kolmandalt isikult. Töövõtja on kohustatud tellijale hüvitama eeltooduga seonduvad kulutused.

6.4. Kui töövõtja ei osuta teenust lepingus sätestatud tingimuste kohaselt, on tellijal õigus nõuda igakordse rikkumise korral kuni 500 eurot leppetrahvi.

6.5. Tellijal on õigus nõuda viivis tööde üleandmisega viivituses oleva päeva eest 0,1% hankelepingu/töövõtulepingu maksumusest.

6.6. Kui töövõtja on oluliselt lepingut rikkunud on tellijal õigus leping üles öelda.  

7. Poolte esindajad

7.1. Tellija vastutavaks isikuks on direktor Marge Jaasi-Tamm

7.2. Töövõtja vastutavaks esindajaks objektidel on ………… mob …………. e-mail ………………….

8. Lõppsätted

8.1. Lepingut võib muuta üksnes poolte kirjalikul kokkuleppel ja kooskõlas riigihangete seadusega. Muutused jõustuvad pärast allkirjastamist mõlema poole poolt ja on lepingu lisadeks.

8.2. Leping allkirjastatakse digitaalselt. Lepingu sõlmimise kuupäevaks on hilisema allkirja andmise kuupäev.

8.3. Lepingu täitmise käigus tekkivad eriarvamused lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel, kokkulepete mittesaavutamisel Tartu Maakohtus. 

9. Poolte allkirjad    

Tellija:                                                                                 Töövõtja:

 

/allkirjastatud digitaalselt/                                                     /allkirjastatud digitaalselt/