RÕNGU LA PIHLAKOBAR

Õppekava prioriteedid

 1. TERVISEEDENDUS
 2. LOODUSHOID
 3. VÄÄRTUSKASVATUS
 4. RAHVAKULTUUR

2019/2020 õppeaastal on õppe-kasvatustöö hüüdlause "Käitu kodus nagu kuningakojas, siis käitud kuningakojas nagu kodus!"– keskendume laste arengu toetamisele läbi aktiivõppe metoodikate; läbi uurimis-, katsetamis- ja vaatlemistegevuste laste praktiliste loodus- ja keskkonnaalaste oskuste, teadmiste ja teadlikkuse arendamisele.

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös.

Üldeesmärgist lähtuvalt toetab õppe- ja kasvatustegevus lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine, eetiline käitumine ning algatusvõime, esmased tööharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest ning arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.

Eesmärgid meie lasteaia lapsest lähtuvalt:
  1. Laps on mängulises õppetegevuses aktiivne osaleja (teeb valikuid ja otsustab, lahendab probleeme, uurib, avastab ja katsetab) tundes rõõmu tegutsemisest läbi erinevate loov- ja aktiivõppemeetodite.

  2. Laps on sõbralik ja tähelepanelik kaasinimeste suhtes, käitub viisakalt, tervislikult ja ohutult, väärtustab ilu ja korda enda ümber ning hoolib loodusest. 

  3.  Laps tutvub eesti rahvakultuuriga läbi tähtpäevakombestiku, lugemispalade, rahvamängude jm kaudu, õppides hoidma ja väärtustama rahvakultuuri traditsioone.


Eesmärgid õpetajast lähtuvalt:

  1. Õpetaja loob eeskuju toel võimalused lapsele õppida läbi mängu, ise avastada ja kogeda, teha valikuid ja otsustada, et areneks oskus lahendada probleeme, saavutada soovitud tulemus, luua ja teostada ideid nii igapäevategevustes kui kunstivaldkondades. Õppetegevus planeeritakse lähtuvalt loov- ja aktiivõppemeetoditest. 
  2. Õpetaja loob õppe- ja kasvatustegevusi läbi viies ning igapäevaelus lastele võimalused tutvuda eesti kombe- ja kultuuriruumiga ning rahvakultuuriga (rahvalaulud, rahvakalendri tähtpäevad, muinasjutud, muistendid, mõistatused, vanasõnad, rahvamängud, -tantsud,     -pillid, -kunst jm) ning teeb kõik selleks, et lapsed õpiksid rahvakultuuri traditsioone hoidma ja väärtustama. Rahvuslikke elemente kasutatakse mängu-, õpi- ja töökeskkonna kujundamisel. 
 
Selleks, et õppekavas püstitatud eesmärke täide viia, toetavad meid
 • Toimekas ja rõõmsatujuline, meeskonnatööd austav personal
 • Õuesõppimise klass meie õuealal
 • Nukuteatri atribuutika koos paljude nukkudega
 • Vallavolikogu poolt kinnitatud arengukava
 • HITSA projektiga soetatud robootikavahendid